Welkom op onze school : Wie is wie ?

[100 jaar plus… ‘Heilige Familie’ in Lier] [Wij zijn een school … Ons eigen opvoedingsproject]
[Wie is wie] [SCHOOLREGEMENT] [INSCHRIJVINGEN]

1. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

A. Schoolbestuur :
Het schoolbestuur is de feitelijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goede samenwerking tussen de verschillende schoolparticipanten.
Zij is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij beroep op de eigen begeleiding. Juridisch neemt zij de vorm aan van een v.z.w.
Benaming : K.O.R.-LIER (Katholiek Onderwijs Regio Lier).

Samenstelling :
- voorzitter : de heer Leopold Winckelmans
- administratief adres : Kapucijnenvest 10, 2500 Lier, tel. 03/4919240, email kor-lier@scarlet.be

B. Directie :
mevrouw De Ridder Nicole
De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

C. Scholengemeenschap :
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap 'De 3 Neten'.

Samenstelling :
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Kesselsesteenweg 1, Lier
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Lisperstraat 112, Lier
- Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool, Mechelsestraat 25, Lier
- Gesubsidieerde Vrije Lagere school, Mechelsestraat 25, Lier
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Rode Kruislaan 1, Lier
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Spoorweglei 6, Lier
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Frankenweg 6, Lier
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Schoolstraat 10, Koningshooikt
- BuBaO De Regenboog, Oude Bevelsesteenweg 99, Kessel

Coordinerend directeur
mevrouw Marleen Verelst


2. PERSONEEL

A. Onderwijzend- en administratief personeel :

De groep van kleuterleidsters, onderwijzers en leermeester lichamelijke opvoeding vervult naast haar zuivere lesopdracht ook nog andere taken. De directie en leerkrachten van de betrokken leerlingengroep vormen de klassenraad. Zij bespreken en evalueren samen de resultaten van de leerling.

De verdeling van de klassen en de namen van de titularissen vindt u hier

B. Onderhoudspersoneel :
mevr. Brigitte De Meyer en mevr. Dominique Lambrechts

 

3. SCHOOLRAAD

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.
- vertegenw. leerkrachten : An Van Dessel, Ilse Crauwels, Ann Vercammen
- vertegenw. ouders : Filip Goossens , Wendy Somers, Peggy Hendrickx
- vert. lokale gemeenschap : Marc Vercammen, Natasha Mat, Liesbet Rommes

 

4. OUDERVERENIGING - OUDERRAAD

De oudervereniging werd opgericht door een aantal ouders; Elke ouder van de school is automatisch lid van de oudervereniging. Enkele ouders van kinderen uit de lagere school en de kleuterschool van de Kesselsesteenweg en de Kriekenstraat zijn vertegenwoordigd in de ouderraad. Ouders die het wensen kunnen toetreden tot de ouderraad of een van haar werkgroepen.
Sinds de start zijn er al een aantal werkgroepen opgericht.
Zo zijn er de leesmoeders, die een half uur per week de kinderen in kleine groepjes begeleiden bij het lezen.
De zwemmoeders gaan mee naar het zwembad.
De fruitmama's helpen wekelijks bij het wassen, schillen en verdelen van het fruit.
De werkgroep verkeer komt regelmatig samen om ideeen uit te werken rond veilig verkeer.
De ouderraad informeert ook ouders over wat er reilt en zeilt in de onderwijswereld, en organiseert vormingsmomenten voor ouders en leerkrachten en stuurt een afvaardiging naar de schoolraad.
De ouderraad komt ook naar je toe. Tijdens de ouderavonden van Kerstmis en op het einde van het schooljaar, kan u kennis maken met de leden tijdens een gezellige babbel bij een lekker glaasje.
De laatste nieuwtjes van de school zijn te vinden in het krantje, de Kattebel dat 1 maal per trimester verschijnt, ook een werkgroep van de ouderraad.
De ouderraad is ook vertegenwoordigd in de schoolraad, het lokaal overleg kinderopvang en verschillende andere organisaties die helpen het leefklimaat in en rond de school vorm te geven.
Op de website van de school, www.fali.be, vind je informatie over de activiteiten van de school.
Samen met de school in de weer voor onze kinderen : als jij hieraan wil meewerken, ben je zeker welkom!

 

5. LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van 2 leerlingen van elke klas uit de derde graad van de lagere school, verkozen door hun medeleerlingen.
De raad verleent advies over alle onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen.

 

6. C.L.B.

C.L.B. staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding.
We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
• als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
• als je kind moeite heeft met leren;
• voor hulp bij studie- en beroepskeuze;
• als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ;
• als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; met vragen over inentingen.

Een deel van wat we doen is verplicht.
Je kind moet naar het CLB...
• op medisch onderzoek;
• als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
• om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Op onderzoek: het medisch consult
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in de centra voor leren en werken of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.
Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.
Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.


• 1ste kleuterklas
• 2de kleuterklas
• 1ste lagere school
• 3de lagere school
• 5de lagere school

Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen.
Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.
Welke inentingen kan je krijgen?
• 1ste lagere school :Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
• 5de lagere school :Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

CLB-dossier
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
• We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
De CLB-schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding. Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier.

Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd (een deel van) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of (indien van toepassing) een kopie van het verslag tot toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna wordt het vernietigd.

Een klacht? Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB en vind je terug op onze website, www.clb-ami2.be.

Je kan zelf met hen contact opnemen :
Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB AMI2
Kardinaal Mercierplein 13
2500 Lier
tel 03/480.80.18
e-mail : lier@clb-ami2.be
website : www.clb-ami2.be

Toegankelijk voor publiek :
. van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
<. maandagavond tot 19u

Sluitingsperiodes:
• tijdens de wettelijke feestdagen
• tijdens de kerstvakantie: twee dagen geopend (zie website)
• tijdens de paasvakantie
• Tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus

Op regelmatige tijdstippen vinden er overlegmomenten plaats tussen de school en de CLB-medewerkers. Tijdens deze MDO-momenten wordt relevante info over de verschillende aspecten van de vorderingen van onze leerlingen teruggekoppeld en besproken. Indien nodig of wenselijk, kunnen ouders ook uitgenodigd worden om aanwezig te zijn bij deze gesprekken.
Ingevolge het ministerieel besluit van 15.01.1992 worden alle ouders van minderjarige leerlingen en alle meerderjarige leerlingen verondersteld in te stemmen met de individuele C.L.B.-begeleiding, tenzij zij hiervoor een schriftelijke weigering indienen bij de C.L.B.-centrum. Deze weigering tot individuele begeleiding dient te gebeuren op formulieren die u in het C.L.B.-centrum zelf kan opvragen of die u kunt bekomen bij de directie van de school.
De ouders hebben het recht om zich te verzetten tegen de C.L.B.-équipe. In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen met een aangetekende brief hun verzet mede te delen aan de coördinator van het C.L.B. Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere equipe kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende C.L.B. dienst.

 

7. LOP

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Lier Basis. Het contactadres van het LOP is Lookstraat 1, 2500 Lier.


Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel.
02 553 92 12

Homepagina | Contacteer ons | Privacy-beleid - (c) 2008 Basisschool Heilige Familie, Kesselsesteenweg 1 / Kriekenstraat 14, B-2500 LIER